Hozzájárulás általában beküldött önéletrajzra

Kijelentem, hogy a BIS Hungary Kft.-nél, mint adatkezelőnél hatályban lévő személyes adatok kezeléséről szóló általános tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom.

Kijelentem, hogy a BIS Hungary Kft., mint adatkezelő részére jelen felületen önkéntesen megadott személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok, az általam megismert és elfogadott személyes adatok kezeléséről szóló általános tájékoztatóban, valamint a lentiekben foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő részére elküldött önéletrajzának, és az abban szereplő, vagy egyéb, Ön által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul, így az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása.

2. Az adatkezelés célja és időtartama:

Kifejezett hozzájárulása alapján a BIS Hungary Kft., mint adatkezelő a nyitott karrierlehetőségekről való tájékoztatás és a nyitott pozíciók betöltése céljából kezeli adatait, hozzájárulása visszavonásáig.

A visszavonás tényét bármikor jelezheti az adatkezelő részére az info@bishungary.hu e-mail címen.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére – a jogszabályi kötelezés esetét kivéve – adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.

3. Adatkezelőre vonatkozó adatok:

Adatkezelő: BIS Hungary Kft., elérhetősége: 1106 Budapest, Akna utca 2-4., telefon: +36 1 4333 666 email: info@bishungary.hu

4. Az Ön, mint érintett jogai:

A BIS Hungary Kft. mint adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.

Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárásának részletes szabályait az Info törvény VI. fejezete határozza meg.

5. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről.